„Асоциация за масови комуникации“ е създадена в средата на 2010г. В нея към момента членуват в-к „Стандарт“, „Прайм Тайм“ ООД, „Грейн Адвертайзинг“ ЕООД, „Идея Комм“ АД, „Мастър ПР“ и други. Тенденцията е да се привличат още нови членове.

Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, което извършва дейност в частна полза. Тя е създадена, за да се предприемат конкретни, целенасочени и ефективни мерки срещу навлизането на сиви практики и развитието на вече съществуващи такива в сектора. Нейна цел ще бъде осигуряването на спазване и съблюдаване правата на нейните членове, на етичните норми за работа, осигуряването на прозрачност, равнопоставеност и открита конкуренция в бизнеса.

От края на 2010г., Асоциацията е пълноправен член на „Асоциация на индустриалния капитал в България“.

      Дългосрочни цели:


Сред дългосрочните цели, както бе вече бе посочено, е работата върху различни проекти за промени в съществуващи нормативни актове, както и за създаване на нови такива с цел отстраняване или минимизиране на съществуващи пропуски и несъвършенства, даващи възможност за използване на порочни практики. Осигуряването на конкурентна, прозрачна и отговаряща на етичните норми среда за работа може само да е от полза-и за бизнеса, и за крайните потребители. В дългосрочен план промяната на мисленето и на едната, и на другата страна би довело до значително улесняване на всички процеси, имащи за цел осигуряването на етични, прозрачни и регламентирани условия на работа.


      Краткосрочни цели:


В изпълнение на своите задачи в средносрочен и краткосрочен план, „Асоциация за масови комуникации“ бе приета за член на „Асоциация на индустриалния капитал в България“. От 2009 г., Асоциацията работи по проект на ЕС за ограничаване и превенция на неформалната икономика в България. „Асоциация за масови комуникации“ представлява бранш „Полиграфия“, но реално обхваща печатни медии, електронни такива, рекламни и ПР-агенции, компании в сферата на телекомуникациите.


Проектът е с продължителност до края на 2013г., като Управляващ орган от българска страна е Агенция по заетостта.

Работата по този проект е многоаспектна, като целите й обхващат цяла скала от идентифицирането на различните форми на неформалната икономика, през определяне на приблизителните нива на присъствие, до анализиране мисленето и нагласите по този проблем и на населението, и на представители на бизнеса. В по-глобален план, идеята е да се промени примирението и толерирането на неформалната икономика от всички сегменти на обществото, да се променят представите за права, за това как намаляването на използваните сиви практики би подобрило изключително както работната среда, така и начина на живот.